Lähde – historiatieteellinen aikakauskirja ISSN 2489-6195

Ohjeet kirjoittajille

 

Kirjoittajien toivotaan huomioivan vertaisarvioinnin anonymiteetin. Arvioitavaksi lähetettävissä artikkelikäsikirjoituksissa tulee välttää sellaisia selviä viittauksia, joista arvioitsijan on helppo tunnistaa kirjoittaja (esimerkiksi ”Kuten olen väitöskirjassani kirjoittanut”).

Artikkelikäsikirjoitustiedostoihin ei tule laittaa kirjoittajan nimi- tai yhteystietoja. Word-tiedoston ominaisuuksista on myös poistettava kaikki kirjoittajaan liittyvät tallennustiedot.

Alla on muutamia perussääntöjä kirjoitustyöhön

 1. Teksti aloitetaan aina suoraan vasemmasta reunasta ilman sisennyksiä.
 2. Marginaalit ylä- ja alareuna 2,5; oikea ja vasen 2. Teksti tulee tasata molempiin reunoihin.
 3. Teksti ja lähdeluettelo kirjoitetaan rivivälillä 1,5 ja fontilla Times New Roman (tai vastaava), koko 12 pt.
 4. Artikkelissa tulee olla pääotsikko sekä väliotsikot. (Älä kuitenkaan numeroi otsikoita!)
 5. Artikkelin alkuun laaditaan 200-300 sanan tiivistelmä sekä ilmoitetaan 4-6 avainsanaa.
 6. Artikkelin mukaan liitetään julkaisuun painettava lyhyt esittely kirjoittajasta. (esim. titteli, oppiaine, laitos, tutkimusaihe jne)
 7. Artikkelin pituus on noin 20 sivua sisältäen lähdeluettelon. Kirjoituskieli on suomi tai englanti. Mikäli kirjoittaja haluaa poiketa abstraktin kirjoituskielestä, tulee hänen olla viipymättä yhteydessä päätoimittajaan.

Muotoilut

 1. Teksti tasataan sivun molempiin reunoihin.
 2. Sivunumerointia ei tule käyttää.
 3. Kursivointia käytetään:
 • Kirjojen, lehtien ja julkaisusarjojen nimissä
 • Kirjoituskieleen nähden vieraskielisissä termeissä
 • Sitaateissa (myös lainausmerkit)
 1. Lyhyet sitaatit merkitään tekstin sisään lainausmerkeillä ja kursiivilla, pidemmät (2-3 riviä) sitaatit sisennetään (1,5 molemmista reunoista), merkitään lainausmerkeillä ja kursiivilla.

Viittaaminen, lähteet ja kirjallisuus

 1. Lähdeviitteet merkitään juoksevina alaviitteinä. Muotoilun rivivälinä 1 ja fonttina Times New Roman (tai vastaava) 10 pt,
 2. Kirjallisuusviitteet alaviitteissä merkitään seuraavasti: Korpela 2015, 5. Eri lähteet erotetaan puolipisteellä ja kirjoittajat yhdistetään &-merkillä: Jouhki 2015, 7–8; Korpela 2015, 25; Katajala&Lähteenmäki 2012.
 3. Muuhun tutkimusaineistoon viitataan johdonmukaisesti ja sopivalla tavalla, niin, että aineisto on helppo jäljittää myös lähdeluettelosta. Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä päätoimittajaan.
 4. Artikkelin loppuun liitetään lähde- ja kirjallisuusluettelo. Siinä erotellaan arkistolähteet (painamattomat lähteet), painetut lähteet, internet-lähteet ja kirjallisuus. Kirjallisuusluettelossa noudatetaan seuraavaa merkitsemistapaa:

Jouhki, Jukka 2015. Venäjä, Ukraina ja sumea länsi: Banaali oksidentalismi Helsingin Sanomissa. Media&Viestintä, 38:4, 165–186.

Korpela, Jukka 2015. Länsimaisen yhteiskunnan juurilla. Jumalan laista oikeusvaltion syntyyn. Gaudeamus, Helsinki.

Spencer, Jonathan 2003. Occidentalism in the East. The uses of the West in the politics and anthropology of South Asia. Teoksessa: Carrier, James G. (toim.). Occidentalism: Images of the West. Clarendon Press, Oxford, 234–257.

Kuvat, kuviot ja taulukot

 1. Kaikki kuvat, kuviot, taulukot ja vastaavat tulee toimittaa erillisinä kuvatiedostoina (esim. jpg). Kuvia ei tule liittää artikkelin tekstitiedostoon.
 2. Kuviin tulee olla käyttöoikeudet.
 3. Kaikki kuvat, kuviot, taulukot ja vastaavat merkitään artikkeliin haluttuun kohtaan ja numeroidaan juoksevasti.

Muuta

 1. Lähde ei sitoudu julkaisemaan toimitusaikataulusta myöhästyneitä tai vastoin kirjoitusohjeita laadittuja tekstejä.
 2. Kirjoittaja antaa toimituskunnalle oikeudet artikkelin editointiin (myös ylipitkän artikkelin lyhentämiseen) ja suostuu tarvittaessa itse tekemään pyydetyt korjaukset toimitusaikatauluun sitoutuen.
 3. Valmiit artikkelit julkaistaan sähköisesti Open Access -julkaisussa. Artikkelien rinnakkaistallentaminen tai julkaiseminen edelleen toisessa julkaisussa ei ole sallittua vuoden sisällä julkaisusta. Lähde ei myöskään julkaise jo kertaalleen muualla julkaistuja artikkeleita.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä päätoimittajaan.

————

Instructions to authors

Editorial board recommends authors to pay attention to anonymity of the manuscript. The manuscript should not include references which enables to identify the author easily. No name or contact details should be included in the manuscript.

Here is some basic advises for authors

 1. Text starts from left without indention.
 2. Margins: top-above 2,5; left-right 2.
 3. Line spacing of the text and bibliography: 1,5; recommended font Times New Roman, 12pt.
 4. The article has to include heading and few subheadings.
 5. The author writes an abstract (200-300 words) and gives 4-6 key words.
 6. A short introduction of the author(s) including basic information (title, university, research interests etc) are send for printed publication.
 7. The maximum length of the article is 20 pages including the bibliography. The article is written in Finnish or in English. If the author liked to change language which the abstract was written, he/she should contact the editor-in-chief without delay.

Style

 1. The text should be justified to both margins.
 2. Do not use page numbers.
 3. Italics is used:
 • Names of books, articles and series of publications
 • When using foreign-language terms
 • Quotations (including quotation marks)
 1. Short quotations can be included in the texts, longer (2-3 lines) should be indented (1,5) and italicized.

References, sources and literature

 1. Footnotes should be used. (Times New Roman 10 pt, line space 1)
 2. Literature references are marked as follows: Korpela 2015, 5. Different sources are divided by semicolon and authors by &-mark: Jouhki 2015, 7–8; Korpela 2015, 25; Katajala&Lähteenmäki 2012.
 3. Other sources are referred to with a consistent style so that the documents can be traced. In unclear situations, please contact to editor-in-chief.
 4. List of sources and bibliography are added to the end of the text. Archival materials (unprinted sources), printed sources, internet sources and literature should be separated. Bibliography is written as follows:

Anderson, Benedict 2006. Imagined Communities. Verso, London.

Bruner, Jerome 1991. Narrative construction of reality. Critical Inquiry, 18:1, 1–21.

Spencer, Jonathan 2003. Occidentalism in the East. The uses of the West in the politics and anthropology of South Asia. In: Carrier, James G. (ed.). Occidentalism: Images of the West. Clarendon Press, Oxford, 234–257.

Graphics

 1. All graphics, like pictures and tables, should be sent as separate files (e.g. jpg). Any graphics should not be included in the text.
 2. The author takes care of copyrights.
 3. All graphics are marked on the article and numbered.

Other notes

 1. Lähde does not commit to publish articles that are much late from the deadlines or do not follow the guidelines.
 2. The author entitles the editorial board to edit manuscripts, also to shorten. The author also commits to make proposed corrections in given time.
 3. The articles will be published as an open access electronic journal. Self-archiving or re-publishing of the articles is not allowed until a-one-year embargo.

 

If you have any questions, please do not hesitate to contact the editor-in-chief.